Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Water & Stedenbouw

De omgang van de Nederlanders met het water verandert. In plaats van te vechten tegen de natuur, door steeds hogere dijken te bouwen en meer technologie in te zetten, wordt gezocht naar de integratie van natuurlijke systemen in de gebouwde omgeving om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden.
De stedelijke watersystemen zijn nu nog niet ingericht op grotere, frequentere regenbuien en perioden van droogte en hitte. Bestaande oplossingen voldoen niet meer, terwijl Nederland toch al eeuwen in deze natte toestand verkeert. Het archief van Het Nieuwe Instituut herbergt talloze historische voorbeelden die tonen hoe de integratie van waterbouw- en huishouding in ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsarchitectuur van meerwaarde is geweest in culturele, sociale, ecologische en economische zin.

Workshops

In het kader van het AAARO-onderzoek naar klimaatadaptief ontwerpen zijn verschillende workshops georganiseerd.

Workshop 1: Stedenbouwkundige Vaardigheden en de Wateropgave

Leren van Van Eesteren voor de toekomst

Wat kunnen we leren van de vaardigheden van Cornelis van Eesteren (1897-1988) in het licht van het huidige watervraagstuk en met het oog op het opleiden van een nieuwe generatie stedenbouwers? Die vraag stond centraal in een workshop onder leiding van Fransje Hooimeijer.

Workshop 2: Hoe dansen de dijken?

Naar een biografie van de Houtribdijk

In de tweede workshop van het onderzoeksproject Water & Stedenbouw bestudeerde stedebouwkundige Frits Palmboom (hoogleraar Urbanism, Technische Universiteit Delft) en studenten stedenbouw van de TU Delft het ontwerpproces dat vooraf ging aan de totstandkoming van de Houtribdijk.

Workshop 3: Een geslaagd koppel

Samenwerking en rolverdeling tussen ontwerpers en onderzoekers

In de derde workshop van het onderzoeksproject Water & Stedenbouw werd gefocust op de samenwerking tussen ontwerper en onderzoeker in verschillende periodes van de 20ste eeuw.

Fransje Hooimeijer, Frits Palmboom, Lodewijk van Nieuwenhuijze
Julia van der Meer
Joosje van Geest
Lotte Haagsma
Jochem van der Spek

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier AAARO Onderzoeksprojecten.

Het project Water & Stedenbouw is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het kader van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO).